Review Order đặt hàng

ITEM QTY PRICE TOTAL
Tên món ăn Số lượng Giá tiền Tổng cộng giá tiền

TotalTổng cộng giá tiền: $0Confirmation

Đã nhận

You're all set! Your order number is: Hoá đơn đặt đồ ăn của anh/chị. Số hoá đơn là:

Remember to have your order number ready during pickup!

For any changes to your order please contact Hung Nguyen at (512) 949-9061

Xin nhớ mang theo số hoá đơn khi đến lấy đồ ăn!

Nếu có gì cần thay đổi của hoá đơn xin liên lạc Cô Hưng Nguyễn số (512) 949-9061

Hi Mom

ID TIME CUSTOMER ORDER
ITEM TOTAL ORDERED ROW TOTAL

GROSS TOTAL: $0