Review Order

đặt hàng


Item Quantity Price Total
Tên món ăn Số lượng Giá tiền Tổng cộng giá tiền

Total: Tổng cộng giá tiền:

Name: Họ và Tên:
Phone Number:Số điện thoại:
Pick-up Day: Chọn ngày:
Pick-up Time: Chọn giờ lấy:
Message: Những điểm cần chú ý:

Confirmation

Đã nhận


You're all set! Your order number is: Hoá đơn đặt đồ ăn của anh/chị. Số hoá đơn là:

Remember to have your order number ready during pickup!

For any changes to your order please contact Hung Nguyen at (512) 949-9061

Xin nhớ mang theo số hoá đơn khi đến lấy đồ ăn!

Nếu có gì cần thay đổi của hoá đơn xin liên lạc Cô Hưng Nguyễn số (512) 949-9061